De grote kleine letters

Bremmer Makelaars hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bremmer Makelaars houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bremmer Makelaars zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bremmer Makelaars
't Anker 100
3332 BP Zwijndrecht
info@bremmer.nl
078 677 2792

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Bremmer Makelaars verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bremmer Makelaars de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;

Uw persoonsgegevens worden door Bremmer Makelaars opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Bremmer Makelaars verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bremmer Makelaars de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Bremmer Makelaars opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie van Bremmer Makelaars

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Bremmer Makelaars bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

U verkoopt een woning via ons kantoor:

Het doel van dit contact is om in opdracht van u biedingen te verzamelen voor uw woning, informatie te delen over uw woning en de transactie te begeleiden. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een beoordeling en ontvangt u verkoop-updates per mail. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking aan: Bewaartermijn

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres

 A,B 20 jaar
De datum van aanmelding, het aanwijzen van een koper en delen van een biedlogboek A,B, D 20 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en geüploade stukken, in bijvoorbeeld de Dataroom A,B, D 20 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet woren uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) C 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen A,B 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum  A,B,D 20 jaar
 Het automatisch gegenereerde biedlogboek B, D 20 jaar
 Overige gegevens die u aanlevert A 3 jaar
 

 Partij Ontvangers
 A De verkopende makelaar/kantoorautomatiseerder
 B Notaris, koper, aankoopmakelaar, Taxateur
 C FIU
 D Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar

 

U koopt een woning via ons kantoor: 

Dit contact houdt verband met het biedingsproces. U levert zelf gegevens ten behoeve van het uitbrengen van een bod, in het geval van aanwijzing als koper dient u zichzelf te identificeren. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 Gegevens

Verstrekking aan

Bewaartermijn
Uw naam en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres A,B20 jaar
Gegevens over de bieding A,B3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme  C,D5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. A,B 3 jaar 
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen, ook wel via een personaliaformulier A,C 20 jaar 
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum 20 jaar 
Stukken ter onderbouwing van een financieel voorbehoud30 dagen
Overige informatie die uw de makelaar verstrekt3 jaar 
 

 Partij Ontvangers
 A De verkopende makelaar / kantoorautomatiseerder
 B  Verkoper
 C Notaris, aankoopmakelaar
 D FIU
 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Bremmer Makelaars van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Bremmer Makelaars
't Anker 100
3332 BP Zwijndrecht
info@bremmer.nl
078 677 2792

Uitgelicht aanbod

Onze nieuwste woningen in beeld

Bekijk ons volledige aanbod